شرح فعالیت کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای ستاد مرکز بهداشت :

 • برنامه ریزی جهت انجام مطالعات لازم به منظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کار و شناخت مسائل بهداشت حرفه ای در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات
 • تدوین برنامه استراتژیک واحد
 • تدوین برنامه های دوره های آموزشی برای گروههای هدف
 •  برآورد و تامین منابع و امکانات و الزامات مورد نیاز جهت اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای
 •  

سازماندهی:

 • هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی تابعه
 • هماهنگی بین بخشی و برون بخشی با سازمانهای مرتبط ( معاونت، اداره کل کار و امور اجتماعی، سازمان محیط زیست، شهرداری ، اتحادیه‌های صنفی و...)
   

نظارت و پایش :

 • نظارت و پایش فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای ستاد و مراکز تابعه و ارائه نظریات کارشناسی جهت رفع مشکلات موجود
 • نظارت بر تجزیه و تحلیل عملکرد بهداشت حرفه ای مراکز و تهیه و ارسال فیدبک به مراکز مربوطه
 • نظارت بر اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای ( طرح خانه های بهداشت کارگری، بهگر و ...
 • نظارت و پیگیری تشکیل کمیته فنی حفاظت و بهداشت کار
   

هدایت و رهبری:

 • هدایت برنامه استراتژیک واحد
 • تلاش در جهت حفظ و تقویت روحیه مشارکتی و انگیزش کارکنان بمنظور ارتقاء فرآیندهای واحد
 • تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحد بهداشت حرفه ای و بازنگری این دستورالعملها در صورت نیاز
 • همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی استانی ، ملی و مقطعی
 • بررسی پیشنهادات و پیگیری حل مشکلات واحدهای تحت نظارت
 • تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعملهای کاری مورد نیاز و ابلاغ به مراکز تابعه

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت 

 • شناخت و آگاهی لازم از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها و کارخانجات، مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه و جمع آوری اطلاعات و آمار مربوطه
 • برنامه ریزی جهت بازدید از واحد های مذکور در راستای تحقق اهداف بهداشت حرفه ای
 • برنامه ریزی جهت دســتیابی به اهداف کلی بهداشت حرفه ای با توجه به سیاست ها، دستورالعمل ها و امکانات
 • نظارت و ارزشیابی و پایش برنامه های اجراشده در واحدهای سازمانی مرتبط و تعیین نقاط قوت و ضعف آنان
 • شناسایی، نمونه برداری ، اندازه گیری و پایش عوامل زیان آور محیط کار با توجه به استانداردهای موجود
 • بازدید از کارگاه های تحت پوشش و بررسی و ارزیابی اجرای دستورالعمل ها، قوانین و مقررات بهداشتی مطابق چک لیست و فرم های بازدید
 • شناســایی، ارزیابــی و اعلام نواقص بهداشــت حرفه ای کارگاه ها بــه کارفرمایان و مسئولین مافوق
 • اجرای برنامه های آموزشی بهداشت حرفه ای برای گروه های هدف
 • آشــنایی با اصول خدمات بهداشــتی اولیه و نظارت بر حسن اجرای این خدمات بر شاغلین حرف گوناگون
 • نظارت بر انجام فرآیندهای بهداشــت حرفه ای در مراکز بهداشــتی درمانی و خانه های بهداشت روستایی
 • بررسی، ارزیابی و تحلیل آمار و اطلاعات فعالیت های بهداشت حرفه ای کارگاه های تحت پوشش به منظور ارتقاء فعالیت ها
 • نظارت و پیگیری در امر تأسیس، تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار
 • شــرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشــی در جهــت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و به کارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
 • مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه
Template settings