نام مرکز

شرح خدمات

آدرس

تلفن

ساعت کاری

مرکز  خدمات جامع  سلامت

سردار جنگل

خدمات بهداشت خانواده ( مراقبت از مادر باردار، کودک، میانسال، سالمند ،مشاوره باروری سالم)

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

خدمات سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

واکسیناسیون

آموزش و ارتقا سلامت و خودمراقبتی

کلر سنجی

پزشک عمومی

دندانپزشکی

بهداشت محیط

بهداشت حرفه ای

مشاوره تغذیه

بهداشت روان

غربالگری هیپوتیروئیدی

 

خیابان سردارجنگل-خیابان اردیبهشت غربی(شهید آسترکی)-رو بروی پارک شاهد

44405144

14:15-7:45

Template settings